ขันเงินทุ่มเงิน ซื้อหุ้น MPIC 650 ล้านบาท

Posted 2023/06/01 45 0

ขันเงินทุ่มเงิน ซื้อหุ้น MPIC จาก MAJOR 650 ล้านบาท

ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม แรปเปอร์ชื่อดัง ทุ่มเงิน 650 ล้านบาท ซื้อหุ้น เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) สัดส่วน 92.46% จาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเข้าทํา บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สัญญาแปลงหนี้ใหม่ระหว่าง นายชินวัฒน์ อัศวโภคี และนายขันเงิน เนื้อนวล ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดย นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ได้โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้บันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่ นายขันเงิน เนื้อนวล

ขันเงินทุ่มเงิน

ตามเอกสารที่อ้างถึงของบริษัท เมเจอร์ ซีนีพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เกี่ยวกับมติที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท เรื่อง อนุมัติการเข้าทําบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทจะดําเนินการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“MPIC”)

จํานวน 1,202,130,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจํานวนร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ MPIC ให้กับ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี และ/หรือ บุคคลที่นายชินวัฒน์ อัศวโภคี มอบหมาย (“ผู้ซื้อ”)

ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.54 บาทโดยประมาณ ความโดยละเอียดเป็นที่ทราบแล้วนั้นบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า จากสัญญาแปลงหนี้ใหม่ระหว่าง นายชินวัฒน์ อัศวโภคี และ นายขันเงิน เนื้อนวล

ตามที่ ได้อ้างถึงนั้น บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน MPIC กับนายขันเงิน เนื้อนวล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขันเงินทุ่มเงิน

 

ดูเพิ่มเติมที่>>>หนังออนไลน์ล่าสุด

ช่องทางติดต่อเรา>>คลิ๊ก